Algemene Voorwaarden

 1. Behoudens andersluidende overeenkomst wordt de relatie tussen de cliënt en Recht voor Ondernemers (BVBA BV Advocaat Veerle van den Nouwland) hierna het “kantoor”, beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. Bij het overmaken van een dossier wordt de cliënt geacht in te stemmen met deze algemene voorwaarden.
 2. De aan het kantoor toevertrouwde dossiers zullen met de vereiste zorgvuldigheid worden behandeld. Het kantoor neemt terzake een middelenverbintenis op.
 3. De cliënt erkent kennis te hebben genomen van de tarieven van vergoeding en stemt hiermee in. Tarieven/kosten vermeld zijn steeds exclusief btw.
 4. Facturen
  • Facturen, met uitzondering van de voorschotfactuur welke betaalbaar is binnen de 5 dagen, zijn betaalbaar binnen de 14 dagen vanaf factuurdatum op de zetel van vennootschap.
  • Bij niet- betaling van de factuur op vervaldatum zijn van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, verwijlintresten à rato van 10 % en een schadevergoeding van 10 % verschuldigd met een minimum van 75 €.
  • Alle facturen worden geacht te zijn aanvaard wanneer zij niet binnen de 8 dagen na factuurdatum bij aangetekend schrijven worden betwist.
  • Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de cliënt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.
 5. In geval van niet betaling is het kantoor gerechtigd om zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling haar toekomstige werkzaamheden op te schorten.
 6. De aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald.
 7. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen afdeling Brugge bevoegd om kennis te nemen van het geschil.